Ułatwienia dostępu

Zaproszenie do konsultacji społecznych

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIŁKI NA LATA 2024-2031

Przyjęcie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych jest zadaniem obligatoryjnym, przypisanym władzom gminy na mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. O potrzebie stworzenia strategii decyduje także środowisko lokalne, które wykazuje zainteresowanie problemami społecznymi w swoim otoczeniu.

W związku z powyższym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach  przedstawia projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miłki na lata 2024-2031 zapraszając do konsultacji społecznych.

 

Zgłaszanie ewentualnych uwag do przygotowanego dokumentu można dokonywać na załączonym formularzu drogą mailową, pocztową lub osobiście w terminie do dnia 30.11.2023 r.